Disiplin Soruşturmaları, Disiplin Cezaları Kamu hizmetini, kamu iç işleyişini işleyen konuları kapsamaktadır. Bu hususun öznesi ise Kamu Personelleridir. Bu yazımızda, disiplin suçlarının Sağlık Bakanlığı personeline verilişi, süresi, itiraz süreci, disiplin suçlarının neler olduğu, disiplin soruşturmalarının sürecinden bahsedeceğiz. Ankara Disiplin Hukuku Avukatı, size disiplin hukuku alanında hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Disiplin Cezaları ile diğer sorularınız için bize ulaşınız.

Sağlık Bakanlığı Personeli

Ankara Disiplin Hukuku Avukatı – İhtar Puanı Cetveli – Sağlık Bakanlığı

Disiplin Cezasında işlemi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden ancak biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından İPTAL DAVALARI açılmaktadır.

Devlet memuru statüsünde çalışan personelin disiplin cezasını gerektirecek fiil
ile hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 125 inci madde hükmünde yer alan ağırlık ve
derecesine göre sırasıyla; “uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin
durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma” cezaları uygulanır. Bu cezalardan uyarma,
kınama ve aylıktan kesme cezası disiplin amiri tarafından verilmektedir.

Bakanlıklar ile bunların bağlı kuruluşlarında görevli memurların kademe
ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işleri memurların bağlı oldukları kurumların disiplin
kurullarınca karara bağlanır. Ancak, bu kurumların illerde görevli memurlarından kademe
ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası ile ilgili işleri hakkında karar verme yetkisi ilgili İl
Disiplin Kuruluna aittir. Devlet memurluğundan çıkarma cezaları Yüksek Disiplin Kurulları tarafından karar verilmektedir.

663 Sayılı KHK Kapsamında Çalışan Sözleşmeli Personel

663 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli pozisyonda çalışan personelin disiplin
cezasını gerektirecek ilgili mevzuata ve Hizmet Sözleşmesi EK-1’de yer alan hükümlerden
ağırlık ve derecesine göre işlenen fiil ve hallere karşılık gelen sırasıyla; “15 İhtar Puanı, 30
İhtar Puanı, 45 İhtar Puanı, 60 İhtar Puanı ve 90 İhtar Puanı” şeklinde disiplin cezaları
uygulanır. Sözleşme süresince işlenilen fiil ve hallere karşılık gelen ihtar puanları toplamı
ancak doksana ulaştığında ilgilinin sözleşmesi sona erdirilmektedir.

Kişi ancak kendisine verilen ihtar puanına karşı Bakan oluru ile teşkil olunacak
komisyon nezdinde itirazda bulunabilmektedir. İtirazda süre, işlenilen fiile karşılık gelen ihtar puanının
ilgiliye tebliğinden itibaren 7 gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen ihtar puanları kesinleşir ve
ilgilinin sözleşmesinin muhafaza edildiği dosyasında saklanır. Bu kapsamda çalışan personelin hizmet sözleşmesinde ceza konusu ve ihtar puanları, aşağıda eklerde bilginize sunulmuştur.

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu Kapsamında Çalışan Sözleşmeli Personel

Bu statüde görev yapan aile hekimlerinin disiplin cezasını gerektirecek fiil ve hallerde ilgili Yönetmelikte yer alan ağırlık ve derecesine göre sırasıyla; “5 İhtar Puanı, 10 İhtar Puanı, 15 İhtar Puanı, 20 İhtar
Puanı ve 50 İhtar Puanı” şeklinde disiplin cezaları uygulanır.

disiplin soruşturması

Diğer

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan fakat kadroları YÖK’e bağlı öğretim üyeleri ve diğer personel; kadrosunun bağlı bulunduğu kurumun
disiplin hukukuna tabidir. Hastanelerde görev yapan bu pozisyondaki çalışanlar
hakkında adli ve disiplin yönünden işlem yapılması gerektiğinin tespiti durumunda, ilgili
personel hakkında inceleme yapılabilir, ancak ceza önerisinde bulunulmadan durumun YÖK
Başkanlığına bildirilmesi gerekir.

Diğer konular için Sağlık Bakanlığının yayınladığı kitapçıktan yararlanabilirsiniz.

https://teftis.saglik.gov.tr/Eklenti/36166/0/il-saglik-mudurlugu-yoneticileri-el-kitabipdf.pdf

 

Disiplin Cezaları ile diğer sorularınız için bize ulaşınız.

Cevap bırakın