Ankara İcra Avukatı

Ankara icra takibi itirazın iptali ve itirazın kaldırılması davası için Ankara icra avukatları için doğru yerdesiniz. ankara’da icra takibi itirazin iptali davasi ve itirazin kaldirilmasi davalarina bakan Avukat Sercan Hara ve Avukat Buket ÖZKANAT GÜMBÜL, Ankara İcra takibi itirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması davalarında müvekkillerine yardımcı olmaktadır. 
Ankara’da İcra takibi itirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması davası açmak isterseniz mahkemeye müracaat etmeden önce bir dilekçe hazırlamanız gerekmektedir. Bu dilekçe Ankara İcra takibi itirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması davası açılabilmesi için gerekli olan bir dilekçedir ve davanızın lehinize sonuçlanması için önem taşımaktadır. Ankara’da İcra takibi itirazin iptali davasi ve itirazin kaldirilmasi dava dilekçesi hazirlarken, dava dilekçesine eklenmesi gereken birçok önemli konu var. o nedenle ankara icra takibi itirazin iptali davasi ve itirazin kaldirilmasi davalarinda bir ankara icra avukatina ihtiyaciniz olacaktir. biz bu konuda size Ankara icra avukatı-Anka Hukuk Bürosu olarak yardımcı olmaktayız.


İTİRAZIN İPTALİ DAVASI NEDİR-ANKARA İCRA AVUKATI


 İtirazın iptali davası öncesinde ilamsız icra takibinin tanımının yapılması gerekmektedir. İlamsız icra; bir paranın ödenmesi veya bir teminatın verilmesine ilişkin Ankara icra avukatı aracılığıyla yapılan icra takipleridir. Genel haciz yoluyla takipte; icra takibinin başlatılmasının ardından borçluya icra dairesi tarafından ödeme emri gönderilir. Borçlu eğer yedi gün içerisinde ödeme emrine itiraz etmezse icra takibi kesinleşmiş olur ve alacaklı haciz işlemlerine devam edebilir.
Borçlunun yedi gün içinde ödeme emrine itiraz etmesi halinde ise, borçlu aleyhine başlatılan icra takibi İİK md. 66 gereğince kendiliğinden durur. Alacaklının veya Ankara icra avukatının icra takibine devam edilebilmesi için, Ankara icra avukatı aracılığıyla itirazın iptali davası açarak ilgili mahkemeden borçlunun itirazının iptal edildiğine, kaldırıldığına ilişkin ilam alması gereklidir.
Borçlunun ödeme emrine süresinde itiraz etmesi üzerine alacaklının itirazın hükümden düşürülmesini sağlayabilmek için Ankara icra avukatı aracılığıyla 2 seçeneği mevcuttur. İİK madde 68-68/a sayılan belgelerden birine sahip olan alacaklı itirazın hükümden düşürülebilmesi için itirazın kaldırılması davası açabiliyorken, İİK. 68-68/a maddesinde sayılan belgelerden birine sahip olmayan alacaklı itirazın iptali davası açabilmektedir.
İİK. 68-68/a da sayılan belgelerden birini sahip olan alacaklı itirazın hükümden düşürülmesi için Ankara icra avukatı aracılığıyla itirazın iptali davası ya da itirazın kaldırılması yoluna başvurabiliyorken, söz konusu belgelere sahip olmayan alacaklı itirazın iptal edilebilmesi için sadece itirazın iptali davası açabilmektedir.
İtirazın iptali davası; takip alacaklısı veya Ankara icra avukatı tarafından, takip borçlusuna karşı açılır. Davacı alacaklı veya Ankara icra avukatı, itirazın iptali davasında; takip konusu alacağın varlığına, davalı borçlunun dava konusu alacağı bu takipte ödemek zorunda olduğuna karar verilmesini ve borçlunun itirazının iptaline karar verilmesini isteyecektir.
Mahkemece söz konusu alacağın varlığına ilişkin karar verilirse; itirazın iptali davası neticesinde itirazın iptal edilmesine ve takibin devam edilmesine karar verir.


İcra İnkar Tazminatı


İtirazın iptali davası sonucunda borçlu tarafından yapılan itirazın haksızlığına karar verilirse, borçlu aleyhine hükmolunan borç miktarının asgari yüzde yirmisi oranında bir tazminata hükmedilir. İtirazın iptali davası sonucundan icra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için alacaklı veya Ankara icra avukatı tarafından dava dilekçesinde açıkça tazminatın istenmiş olması gereklidir. Borçlu aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için ödeme emrine kötüniyetli itiraz etmiş olması kural olarak şart değildir. Borçlu veya Ankara icra avukatı ödeme emrine iyiniyetli olarak itiraz etmiş olsa bile, itirazın iptali davası neticesinde alacaklının talebi üzerine borçlunun icra inkar tazminatı ödemesine karar verilebilir.


İtirazın Kaldırılması


İcra hukukunda itirazın kaldırılması prosedürü bir dava yolu değildir. İtirazın kaldırılması, borçlunun Ankara icra avukatı aracılığıyla borçlu olup olmadığının ilamsız icra prosedüründe tespit edilmesine yarayan bir yoldur. İtirazın iptali davasına oranla çok daha basit ve sınırlı bir yoldur.  Alacaklı veya Ankara icra avukatı, borçlunun itirazının kaldırılmasını talep edebilmesi için İcra İflas Kanunu’nun 68. maddesinde belirtilen belgelerden birini elinde bulundurmalıdır. Ancak bu belgelerden biri alacaklıda veya Ankara icra avukatında bulunuyorsa itirazın kaldırılmasını talep etme hakkına sahiptir.
Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede 
Resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye dayanıyorsa,  itirazın kendisine tebliğinden itibaren 6 ay içinde itirazın kesin olarak kaldırılmasını talep edebilir.
İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması : itirazın geçici kaldırılması ise; alacaklı veya Ankara icra avukatı bir adi senede dayanarak ilamsız takip yapar ve borçlu itirazında adi senet altındaki imzayı inkar ederse, alacaklı veya Ankara icra avukatı itirazın kesin kaldırılmasını isteyemez ancak geçici kaldırılmasını isteyebilir. Yapılan incelemede eğer adi senet altındaki imzanın borçluya ait olduğu tespit edilirse itiraz geçici olarak kaldırılır. Bu karar ile icra takibine devam edilmesi istenemez. Ancak, itirazın geçici kaldırılması kararı kendisine tebliğ edilen borçlu veya Ankara icra avukatı 7 gün içerisinde borçtan kurtulma davası açabilir. Borçlu veya Ankara icra avukatı bu davayı açmazsa itirazın geçici kaldırılması kesinleşir. 

Ankara İcra Avukatı


Ankara İcra Avukatı Danışma Hizmeti


Ankara icra avukatı, kişilerin hukuki uyuşmazlığına dair hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İcra ve İflas Hukuku alanında da çalışmalarını yürüten Anka Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, İcra ve İflas hukuku alanında talep etmiş olduğunuz tüm sorularınıza danışmanlık hizmeti verebilmektedir. İcra ve İflas Hukuku’na dair verilecek olan danışma hizmetlerinde hem borçlu hem de alacaklı açısından hukuki sorunlara yanıt verilmektedir. 
Borçlu kendisine karşı açılmış olan icra takibine ilişkin itiraz yoluna başvuruda bulunup bulunamayacağı, itiraz etme süresi kaçırılmış ise hangi davaları hangi şartlarla açabileceği gibi detaylı olarak icra takiplerindeki süreçlere dair sorulara cevap alabilecektir. 
Alacaklı olan taraf açısından ise borçlu aleyhine hangi tür icra yoluna başvuruda bulunabileceği, icra takibi süreci hakkında detaylı bilgilendirme, alacağının tahsil edilmesine ilişkin danışmanlık hizmeti verilebilecektir.
Anka Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, gerek ofisimizde gerek online olarak danışmanlık hizmeti almak için iletişim bölümü üzerinden telefon veya e- posta üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. Online Ankara icra avukatlık danışma hizmetimizden ofisimize gelmeye zamanı olmayan, şehir dışı veya yurtdışında olan kişiler yararlanmaktadır. Online avukatlık danışma hizmetini WhatsApp, Skype, Facebook veya Zoom gibi uygulamalar üzerinden randevu gün ve saat belirlenmesi sonrasında gerçekleştirmekteyiz. 
Danışmanlık hizmetine başvuracak olan kişi, İcra ve İflas Hukuku’na dair uyuşmazlık adına belgelerini, dokümanlarını bizlere sunabilir, online danışmanlık hizmeti alan kimse e-posta aracılığıyla bu belgeleri gönderebilirler. Ödeme emri, tebligat, icra dosyasına ilişkin incelemeler üzerinden hukuki bilinç sağlamak adına danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Diğer bir husus da danışmanlık hizmeti alacak kimse, Ankara icra avukatına vermiş olduğu bilgi ve belgelerin mesleği gereği sır saklama yükümlülüğü altında olduğunu bilmelidir. Hem meslek kuralları hem de hukuki olarak avukata verilen bilgiler Ankara icra avukatı tarafından üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmayacaktır.
Ancak danışmanlık hizmeti almak isteyen kimse, ücretsiz Ankara icra avukatı danışma hizmetini almayacağını bilmesi gerekmektedir. Türkiye Barolar Birliğince avukatın ücretsiz olarak danışma hizmeti vermesi halinde disiplin cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Danışmanlık ücreti ise TBB tarafından belirlenen asgari danışma ücretinin altında olamayacaktır.

Ankara İcra Avukatı Sercan Hara http://www.sercanhara.av.tr/hakkimda/

1 Yorumlar

Cevap bırakın