Ankara İcra Avukatı – Tüketim Ödüncü Sözleşmesi

Ankara İcra avukatı, borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklının talebi hareket eder. İcra ve İflas Müdürlükleri vasıtasıyla borçlunun taşınır ve taşınmaz varlıklarını tespit etmektedir. İcra ve İflas Kanunu kapsamında borcun tahsil edilmesini sağlamak için çalışır.
Ödünç (karz) sözleşmesi; bir kimsenin bir başkasına tüketilebilen misli bir malı(altın, gümüş veya para) kendisine ödenmek üzere temlik etmesidir. Ancak Uygulamada en sık karşılaşılma şekli; tarafların birbirlerine bankalar arası EFT yoluyla para gönderirken, açıklama kısmına borç para yazmak suretiyle gerçekleşmektedir.
Fakat, Borç olarak borçluya verilen paranın geri istenilmesinden itibaren altı (6) hafta geçmedikçe borçlu, ödünç alınan parayı, alacaklıya geri vermekle yükümlü değildir. Ankara icra avukatı  iade talebinde bulunup altı hafta bekledikten sonra Ankara icra takibine geçebileceğinden, anılan süreye uyulmadan başlatılan Ankara icra takibi usul ve yasaya uygun değildir. TBK md:392: “Ödüncün geri verilmesi konusunda belirli bir gün ya da bildirim süresi veya borcun geri istendiği anda muaccel olacağı kararlaştırılmamışsa ödünç alan, ilk istemden başlayarak altı hafta geçmedikçe ödüncü geri vermekle yükümlü değildir” demek suretiyle verilen borç paranın iade isteminden itibaren 6 haftalık süre geçmedikçe Ankara icra avukatının iade talebinde bulunamayacağından bahsetmektedir.

Anka Hukuk Farkıyla

Ankara icra avukatı, ödüncün geri istemini genellikle noter kanalı-ihtarname yolu ile yapmaktadır. Ayrıca, Ankara icra avukatı tarafından, borcun ödenmesi için borçluya gönderilen ihtarname gönderilmektedir. Bu ihtarname borçlunun eline ulaşmasından itibaren Ankara icra avukatı TBK md.392 gereği 6(altı) hafta beklemek zorundadır. Fakat; bu 6(altı) haftalık sürenin beklenilmesinde hukuki yarar yok ise Ankara icra avukatının bu süreyi beklemesine gerek yoktur. Çünkü; Ankara icra avukatı borçluya ihtar çekerek borcu ödemesi gerektiğini bildirdi. Muhatap ise ihtara hemen cevap vererek borcu ödemeyeceğini bildiren bir ihtarname gönderebilir. Eğer göderirse kanunda belirtilmiş olan 6 (altı) sürenin beklenilmesinde hukuki yarar bulunmamaktadır. Ankara icra avukatı, alacağı derhal Ankara icra takibine konu edebilecektir.
Ayrıca Ankara icra takibine borçlu tarafından itiraz yapılırsa alacaklı; Ankara itirazın iptali davasını açmak zorunda kalacaktır. Açılan Ankara itirazın iptali davasında beklenilmesi gerekmektedir. Bu süre beknilmezse 6 (altı) haftalık sürenin beklenilmemesi sebebi ile dava red edilmeyecektir. Çünkü, borçlu tarafından borcun ödenmeyeceğine dair alacaklıya gönderilen ihtarname mevcuttur.

Karar

Buradan hareketle “Somut olayda, davacı tarafından davalıya “borç para verme” kaydıyla …. tarihinde havale yapıldığı, davacının ödünce konu parayı ….. tarihinde keşide edilen Ankara …. Noterliği tarafından gönderilen ihtarnameyle istediği, davalının bu ihtarnameye karşılık Beşiktaş…. Noterliği aracılığıyla …… tarihinde ihtarname göndererek davacının taleplerini reddettiği anlaşılmıştır. Yukarıda açıklanan nedenlerle ödünç sözleşmesinde borçlu tarafından gönderilen ….. tarihli ihtarnameyle borcun ödenmeyeceğinin açıkça anlaşıldığı ve bu tarihten itibaren borcun muaccel olduğu gözetilmeksizin. TBK 392. Maddesindeki 6 haftalık sürenin geçmediği gerekçesiyle hukuki yarar yokluğundan davanın usulden reddine karar verilmesi hatalı olmuştur. İlk derece mahkemesince tarafların gösterdikleri deliller toplanarak ve işin esasına girilerek karar verilmesi gerekmektedir”
Bu bağlamda sorunsuz ve adil bir dava süreci yaşamak için. Ankara icra avukatları arasında sunduğu hızlı, etkili ve kaliteli hukuk danışmanlığı hizmeti ile ön plana çıkmaktadır. Ankara avukat, Anka Hukuk Bürosu ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

İletişim için: https://buketozkanatgumbul.av.tr/iletisim/